Wat met kasteel Runcvoorthof?

Een van de historische monumenten die Merksem kenmerken is zeker het kasteel Runcvoort. Ondanks het feit dat het een beschermd gebouw is,is het spijtig genoeg nog steeds een schandvlek op het blazoen van het district Merksem.
Jaren van verwaarlozing, gebrek aan onderhoud en politieke onbeslistheid hebben dit gebouw laten verloederen tot het huidige niveau.

Voor het Vlaams Belang verdient het historisch patrimonium van Merksem onze blijvende aandacht. Zo ook kasteel Runcvoort.
Vlaams Belang gemeenteraadslid Wim Van Osselaer diende een schriftelijke vraag in om te informeren naar de stand van zaken en de plannen van het huidige bestuur. Hieronder kan u kennis nemen van zijn vragen en de antwoorden.  

2013_SV_00353_- schriftelijke vraag van raadslid Wim Van Osselaer: De toekomst van het Merksemse Runcvoorthof.

Geachte,
In antwoord op uw vragen:
1. Wat is de actuele stand met betrekking tot de zoektocht naar een nieuwe bestemming voor het Runcvoorthof?
In 2010 werd in er in opdracht van AG VESPA door DMT architecten een herbestemmingsstudie uitgevoerd. Deze werd afgerond begin 2011. DMT onderzocht in de eerste plaats de mogelijkheden van bewoning met enige vorm van service voor senioren. Om het kasteel terug in zijn oorspronkelijke vorm te
herstellen werd in de studie de recentere kloostervleugel afgebroken en een nieuwbouwvolume geplaatst. In het nieuwbouwvolume zouden behalve 12 serviceflats ook parkeervoorzieningen worden ondergebracht.
Het kasteel zelf zou een gemengde functie krijgen van flats en een horecazaak die mee kan dienen als catering voor de appartementen. Het project werd geraamd op 10.824.000 euro.
De raming hypothekeerde de haalbaarheid van de studie.
Elke andere invulling zal met soortgelijke budgetten worden geconfronteerd.
Ondertussen werd het project officieus aan het zorgcentrum voorgelegd. Zij gaven echter aan dat de schaal te klein is om interesse te hebben.
AG VESPA startte hierna een nieuwe haalbaarheidsstudie op voor de restauratie en renovatie van het Runevoorthof.

2. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de haalbaarheidsstudie van Vespa? Werd deze studie al opgeleverd? Zo ja, wat zijn de resultaten en welke beslissingen werden hierop volgend genomen? Zo niet, wanneer wordt de oplevering voorzien?
Uit de nieuwe haalbaarheidsstudie blijkt dat inkomsten zouden kunnen worden gegenereerd, deels uit subsidiëring via de restauratiepremie voor het monument, deels uit verkoop van de kloostervleugel.
Voor de verkoop van de kloostervleugel werden er twee pistes bekeken:
1. Met afbraak van de kloostervleugel (studie DMT):
De nieuwbouw zou zich kunnen profileren als een parkvilla in het groen en tegelijk het perspectief op het
oorspronkelijke kasteel terug vrijwaren. Echter zorgen de randvoorwaarden opgelegd door vergunningen (beperking in volume en voorzien in eigen parking) voor een financieel minder haalbare kaart.
Na aftoetsing met het agentschap Onroerend Erfgoed bleek ook dat het afbreken van de kloostervleugel (zoals gesteld in de studie van DMT) geen uitgangspunt kan zijn in verdere studies. Dit kan evenwel indien de afbraak en de nieuwbouw kaderen in een groter geheel en dit een inhoudelijke en vormelijke meerwaarde
voor het project kan bieden.
Uit rendementsberekeningen blijkt dat de verkoop van het nieuwbouwdeel (in de vorm van projectgrond of na realisatie) verlieslatend is. Deze piste werd bijgevolg stop gezet.
2. Zonder afbraak van de kloostervleugel:
De kloostervleugel staat op de inventaris van bouwkundig erfgoed en heeft een zekere monumentale waarde en uitstraling die ook door het Agentschap Onroerend Erfgoed als waardevol wordt aanzien.
De herbestemming van deze vleugel tot wonen werd onderzocht. Op vrij eenvoudige wijze kunnen er appartementen in het volume worden gerealiseerd met een collectieve binnentuin. Hierbij werden verschillende scenario’s uitgewerkt van luxe appartementen tot studio’s.
3. Welke initiatieven werden inmiddels nog genomen met betrekking tot het Runevoorthof?
AG VESPA bekijkt momenteel hoe er een procedure met een bouwgroep kan worden opgestart met het oog op het realiseren van een cohousing project.
AG VESPA werkt een voorbeeldproject uit waarbij op zoek wordt gegaan naar een groep van 5 tot 7 gezinnen die in de kloostervleugel van het Runcvoorthof een gezamenlijk woonproject wil realiseren.
Hierbij kunnen verschillende privépersonen zich verenigen en een voorstel indienen voor de renovatie.
R. Van de Velde,
 Schepen van ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling, groen en erfgoed.
~

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...