Vlaams Belang vindt formateursnota De Wever onvoldoende

Filip Dewinter: “Rechtse kiezer charmeren met symboolacties moet progressief multicultureel beleid camoufleren.”

Vlaams Belang vindt formateursnota De Wever onvoldoende: geen echte nultolerantie, geen uitbreiding politiekorps, geen immigratiestop, geen moskeestop, multicultureel discours blijft, geen actieve opsporing van illegalen, geen vrijheid van onderwijs, meer bevoegdheden voor districten niet voor morgen,…
 
Filip Dewinter: “Rechtse kiezer charmeren met symboolacties moet progressief multicultureel beleid camoufleren.”
 
Alhoewel de formateursnota van Bart De Wever een aantal punten bevat die de gewezen Vlaams Belang-kiezers die N-VA hebben gestemd moeten charmeren (vestiging van een nieuwe gevangenis naast het Vlinderpaleis; het projectmatig aanpakken van de onveiligheid in de premetrostations; het in kaart brengen van veiligheidsincidenten door middel van een Geografisch Informatiesysteem; de eventuele stopzetting van de ondersteuning van het onverdoofde ritueel slachten), meent het Vlaams Belang dat de globale formateursnota een onvoldoende verdient. Veel verder dan een aantal symboolacties komt De Wever in zijn formateursnota niet.
 
Filip Dewinter: “De Wever wil rechtse kiezers charmeren met symboolacties, maar dit moet een progressief multicultureel beleid camoufleren. In Antwerpen wil de N-VA luidens de nota ‘een doorgedreven diversiteitsbeleid voeren’, ‘aandacht voor antidiscriminatie- en racismebestrijding’, ‘rekening houden met de diversiteit binnen de doelgroepen’, ‘dialoog met de moslims’, ‘een kleurrijke politie die aandacht besteedt aan diversiteit binnen en buiten haar organisatie’,… Het politiekcorrecte, multiculturele discours lijkt overgeschreven uit het vorige bestuursakkoord. Van een koerswijziging is geen sprake.”
 
Belangrijke fundamentele hervormingen van het beleid merkt het Vlaams Belang overigens nauwelijks.  Het Vlaams Belang heeft integendeel tal van punten van kritiek op de inhoud van de nota. De belangrijkste zijn: 

  • Er is geen sprake van een uitbreiding van het Antwerpse politiekorps. De Wever spreekt enkel over de “optimalisering van de operationele capaciteit”.
  • Bart De Wever gebruikt het woord nultolerantie in het kader van de strijd tegen bepaalde geweldsfenomenen als alibi om het huidige lakse veiligheidsbeleid verder te zetten. Van échte nultolerantie in het voorgestelde politionele beleid is geen sprake.
  • De nota bevat geen immigratie- of inschrijvingsstop. De nota vermeldt integendeel dat “migratie als potentiële opportuniteit wordt aanzien”;
  • Terwijl de N-VA in zijn verkiezingsprogramma nog een punt maakte van  een “actieve opsporing van illegalen”, is hiervan in de formateursnota geen sprake meer. In de nota blijft hiervan enkel de vage tekst over: “Het stadsbestuur wil  een actiever beleid rond illegale vreemdelingen voeren.” Het terugkrabbelen van de N-VA terzake wekt weinig vertrouwen voor de toekomst.
  • De formateur blijft vasthouden aan het multiculturele discours en kondigt aan dat de stad een “doorgedreven diversiteitsbeleid zal voeren”.
  • Van een moskeestop is geen sprake in de nota. Van de uitbreiding van het hoofddoekverbod tot alle stedelijke ambtenaren evenmin.
  • In de campagne toonde de N-VA zich ook fors voorstander van een heropwaardering van de districten die meer bevoegdheden en middelen zouden krijgen. Hiervan blijft in de formatienota maar weinig concreets over. De nota spreekt over bepaalde bevoegdheden “waarvoor een district principieel in aanmerking kan komen.” De nota houdt het bij “een stadsbrede oefening die nodig is om te onderzoeken welke bevoegdheden op termijn naar de districten gaan”. Een eventuele binnenstedelijke decentralisatie wordt blijkbaar verwezen naar de Griekse kalender.
  • De nota bepleit geen afschaffing van de politisering van de raden van bestuur van de intercommunales.
  • Inzake onderwijs schrijft De Wever in de nota weliswaar dat “een vrije keuze voor de ouders” het uitgangspunt blijft, maar wanneer we verder lezen blijkt dat ook in de visie van De Wever van een echte vrije schoolkeuze geen sprake zal zijn. De formateur houdt integendeel vast aan het socialistische systeem van de “buurtschool” die de “sociale mix” moet doordrukken en gebruikt zelfs de term “contingentering” om de schoolpopulatie van de verschillende scholen samen te stellen.

Om toenadering te zoeken tot SP.a en de linkerzijde van de CD&V probeert de N-VA water en vuur te verzoenen. De spreidstand van de N-VA begint steeds meer pijn te doen. De formateursnota is onvoldoende duidelijk en krachtig. Tijdens de onderhandelingen met de potentiële coalitiepartners zal opnieuw veel water in de wijn moeten gedaan worden met als gevolg dat opnieuw een halfslachtig beleid gevoerd zal worden.

Wim Van Osselaer
Perswoordvoerder

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...