Vlaams Belang sloot zich aan bij de resolutie ivm het Tracé van de A-102.

Districtsraad van 24 juni 2010


Tracé A-102. Resolutie voor de gemeentebesturen en districtsbesturen op of nabij het tracé vande A-102.


 


Feiten en context


De Vlaamse regering heeft in haar voorstel van maart 2010 over een eventuele oplossing voor het mobiliteitsvraagstuk rond Antwerpen de aanleg gesuggereerd van de autosnelweg A102 tussen Ekeren en Wommelgem. De uiteindelijke beslissing hierover is voorzien in de maand september 2010.


Argumentatie


De districtsraad van Merksem: wenst duidelijk te stellen dat zij geen vragende partij is voor de realisatie van een A-102 als onderdeel van een oplossing voor het mobiliteitsprobleem van Antwerpen; pleit ervoor dat geen overhaaste beslissingen worden genomen voor gelijk welke optie en verwondert zich erover dat nu, op enkele maanden tijd, tot een oplossing zou worden besloten daar waar jaren studie niet tot een resultaat heeft geleid; neemt kennis van de tot nog toe bekende voorstellen voor de oplossing van de mobiliteitsproblemen rond Antwerpen;  stelt vast dat één van de voorgestelde oplossingen, bestaat in de aanleg van een autoweg A-102; merkt op dat, ook indien het traject, zoals voorgesteld door het Forum 2020, van Ekeren af overwegend zou worden aangelegd met een geboorde tunnel (wat niet expliciet in dit voorstel staat vermeld), de kans reëel is dat de hogere overheid kiest voor een tracé dat aan de oppervlakte of in een (open) sleuf wordt aangelegd; verwijst naar de grote waarde als open, groene ruimte die het tracé vandaag vertegenwoordigt; legt er de nadruk op dat alleen een geboorde tunnel de enige manier is om, in het geval van een A-102, aanzienlijke schade vermijden aan het groene, landschappelijke patrimonium; wijst erop dat op dit tracé het stadsrandbos Antwerp-noord, zoals voorzien door het provinciaal ruimtelijk structuurplan, voor een belangrijk deel kan worden gerealiseerd; verwijst naar de omvangrijke vernieling van open, groene ruimten die de jongste decennia in de Voorkempen en omstreken heeft plaatsgehad, o.m. door grootscheepse openbare werken, en stelt vast dat deze in principe rustige, groene streek aan de grens zit van haar leefbaarheid en dus niet verder kan worden aangetast;  verwijst naar de plannen van de NMBS om een 2de spoortoegang aan te leggen, eveneens via dit tracé van de A-102; verwijst naar het massale – succesrijke – volksverzet dat in het verleden al is losgebarsten rond plannen van de centrale overheid voor de aanleg van een kanaal voor de duwvaart, de Grote Ring en de 2de spoortoegang; door de realisatie van een bovengrondse A-102 zou de nu al zwaar belaste bevolking van Deurne, Merksem en Schoten inzake verkeersoverlast gevangen worden tussen twee dichtbijgelegen autowegen; verwijst naar het ruimtelijke structuurplan Vlaanderen en naar het Masterplan Antwerpen waarin de realisatie van de A-102 als niet wenselijk wordt omschreven.


Besluit


De districtsraad keurt eenparig het volgende besluit goed.


Artikel 1


De districtsraad wenst :er bij de Vlaamse Regering op aan te dringen dat indien besloten wordt tot een verbinding haven-E-313 dit enkel kan gebeuren via een geboorde tunnel, die de groene, open ruimten behoudt zodat deze verder kan worden ontwikkeld zoals vastgelegd in het masterplan Laaglandpark, en zonder enige op- of afrit onderweg teneinde sluipverkeer te vermijden; er dus bij de Vlaamse regering op aan te dringen om, in het kader van haar verder onderzoek, enkel de variant A-102 via geboorde tunnel op te nemen; erop aan te dringen dat de nodige maatregelen worden voorzien om schade aan het soms eeuwenoude groene patrimonium te vermijden o.m. inzake de waterstand in de bodem;• tunnel te aanvaarden en in die zin de nodige controle uit te oefenen op de realisatie van het project; er dus bij de leden van het Vlaams parlement op aan te dringen elke eventuele realisatie van een A-102 alleen toe te laten indien dit in hoofdzaak gebeurt via een geboorde tunnel en erop toe te zien de gemeenten en districten, gelegen op het tracé, van dichtbij te betrekken bij de verdere evolutie van het dossier; erop te wijzen dat gelijk welke andere oplossing die verloopt via de reservatiestrook van de Grote Ring dient te gebeuren via een geboorde uitvoering en zonder op- en afritten; er tenslotte bij de Vlaamse Overheid op aan te dringen om, in de nabijheid van grootstedelijke en verstedelijkte gebieden, grotere openbare werken zoveel mogelijk via ondergrondse tracés uit te voeren./ In die zin vormt de beslossing ronde eventuele uitvoering van dit tracés van de A-102 via een geboorde tunnel een kantelmoment, wat deze beslissing een extra dimensie  geeft die het regionale karakter overstijgt.


Artikel 2


De districtsraad dringt aan op flankerende maatregelen o.a. wat geluid en luchtvervuiling betreft.


Artikel 3


De districtsraad dringt aan op een snelle studie naar de effecten van het mogelijk tracé op de verkeersstromen rond de dorpskernen van de betrokken gemeenten en districten. Deze studie dient te worden afgerond vooraleer er een definitieve keuze voor een tracé wordt gemaakt.

Districtsraad van 24 juni 2010


Tracé A-102. Resolutie voor de gemeentebesturen en districtsbesturen op of nabij het tracé vande A-102.


 


Feiten en context


De Vlaamse regering heeft in haar voorstel van maart 2010 over een eventuele oplossing voor het mobiliteitsvraagstuk rond Antwerpen de aanleg gesuggereerd van de autosnelweg A102 tussen Ekeren en Wommelgem. De uiteindelijke beslissing hierover is voorzien in de maand september 2010.


Argumentatie


De districtsraad van Merksem: wenst duidelijk te stellen dat zij geen vragende partij is voor de realisatie van een A-102 als onderdeel van een oplossing voor het mobiliteitsprobleem van Antwerpen; pleit ervoor dat geen overhaaste beslissingen worden genomen voor gelijk welke optie en verwondert zich erover dat nu, op enkele maanden tijd, tot een oplossing zou worden besloten daar waar jaren studie niet tot een resultaat heeft geleid; neemt kennis van de tot nog toe bekende voorstellen voor de oplossing van de mobiliteitsproblemen rond Antwerpen;  stelt vast dat één van de voorgestelde oplossingen, bestaat in de aanleg van een autoweg A-102; merkt op dat, ook indien het traject, zoals voorgesteld door het Forum 2020, van Ekeren af overwegend zou worden aangelegd met een geboorde tunnel (wat niet expliciet in dit voorstel staat vermeld), de kans reëel is dat de hogere overheid kiest voor een tracé dat aan de oppervlakte of in een (open) sleuf wordt aangelegd; verwijst naar de grote waarde als open, groene ruimte die het tracé vandaag vertegenwoordigt; legt er de nadruk op dat alleen een geboorde tunnel de enige manier is om, in het geval van een A-102, aanzienlijke schade vermijden aan het groene, landschappelijke patrimonium; wijst erop dat op dit tracé het stadsrandbos Antwerp-noord, zoals voorzien door het provinciaal ruimtelijk structuurplan, voor een belangrijk deel kan worden gerealiseerd; verwijst naar de omvangrijke vernieling van open, groene ruimten die de jongste decennia in de Voorkempen en omstreken heeft plaatsgehad, o.m. door grootscheepse openbare werken, en stelt vast dat deze in principe rustige, groene streek aan de grens zit van haar leefbaarheid en dus niet verder kan worden aangetast;  verwijst naar de plannen van de NMBS om een 2de spoortoegang aan te leggen, eveneens via dit tracé van de A-102; verwijst naar het massale – succesrijke – volksverzet dat in het verleden al is losgebarsten rond plannen van de centrale overheid voor de aanleg van een kanaal voor de duwvaart, de Grote Ring en de 2de spoortoegang; door de realisatie van een bovengrondse A-102 zou de nu al zwaar belaste bevolking van Deurne, Merksem en Schoten inzake verkeersoverlast gevangen worden tussen twee dichtbijgelegen autowegen; verwijst naar het ruimtelijke structuurplan Vlaanderen en naar het Masterplan Antwerpen waarin de realisatie van de A-102 als niet wenselijk wordt omschreven.


Besluit


De districtsraad keurt eenparig het volgende besluit goed.


Artikel 1


De districtsraad wenst :er bij de Vlaamse Regering op aan te dringen dat indien besloten wordt tot een verbinding haven-E-313 dit enkel kan gebeuren via een geboorde tunnel, die de groene, open ruimten behoudt zodat deze verder kan worden ontwikkeld zoals vastgelegd in het masterplan Laaglandpark, en zonder enige op- of afrit onderweg teneinde sluipverkeer te vermijden; er dus bij de Vlaamse regering op aan te dringen om, in het kader van haar verder onderzoek, enkel de variant A-102 via geboorde tunnel op te nemen; erop aan te dringen dat de nodige maatregelen worden voorzien om schade aan het soms eeuwenoude groene patrimonium te vermijden o.m. inzake de waterstand in de bodem;• tunnel te aanvaarden en in die zin de nodige controle uit te oefenen op de realisatie van het project; er dus bij de leden van het Vlaams parlement op aan te dringen elke eventuele realisatie van een A-102 alleen toe te laten indien dit in hoofdzaak gebeurt via een geboorde tunnel en erop toe te zien de gemeenten en districten, gelegen op het tracé, van dichtbij te betrekken bij de verdere evolutie van het dossier; erop te wijzen dat gelijk welke andere oplossing die verloopt via de reservatiestrook van de Grote Ring dient te gebeuren via een geboorde uitvoering en zonder op- en afritten; er tenslotte bij de Vlaamse Overheid op aan te dringen om, in de nabijheid van grootstedelijke en verstedelijkte gebieden, grotere openbare werken zoveel mogelijk via ondergrondse tracés uit te voeren./ In die zin vormt de beslossing ronde eventuele uitvoering van dit tracés van de A-102 via een geboorde tunnel een kantelmoment, wat deze beslissing een extra dimensie  geeft die het regionale karakter overstijgt.


Artikel 2


De districtsraad dringt aan op flankerende maatregelen o.a. wat geluid en luchtvervuiling betreft.


Artikel 3


De districtsraad dringt aan op een snelle studie naar de effecten van het mogelijk tracé op de verkeersstromen rond de dorpskernen van de betrokken gemeenten en districten. Deze studie dient te worden afgerond vooraleer er een definitieve keuze voor een tracé wordt gemaakt.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...