“Onbegrijpelijk dat N-VA pleit voor nieuwe gastarbeid. Vlaanderen telt reeds 200.000 werklozen. Dit zal leiden tot nieuwe misbruiken en bijkomende integratieproblemen.”


Filip Dewinter: “In plaats van enkel kritiek te geven op het federale immigratiebeleid, zou N-VA beter ook werk maken van immigratieafremmende maatregelen op Vlaams en stedelijk niveau.”

Filip Dewinter neemt kennis van de voorstellen die N-VA doet naar aanleiding van de gisteren  voorgestelde migratiebarometer, alsook van feit dat de  N-VA zich uitdrukkelijk niet wenst te positioneren als een anti-immigratiepartij. Naar aanleiding van de voorstelling van de migratiebarometer schiet de N-VA terecht met scherp naar het falende uitwijzingsbeleid van de federale regering.

De N-VA klaagt terecht aan dat ons land teveel ‘passieve’ immigratie kent, maar pleit anderzijds in één trek door voor meer actieve (arbeids)immigratie. Filip Dewinter vindt dit onbegrijpelijk: “Waarom nieuwe gastarbeidsmigratie organiseren wanneer Vlaanderen bijna 200.000 werklozen telt? De eigen werklozen zullen het slachtoffer worden van de nieuwe gastarbeid die N-VA beoogt. Bovendien zal deze gastarbeid een nieuw immigratiekanaal openen dat, net zoals de gezinshereniging en het asiel,  allicht ook weer massaal misbruikt zal worden en nog eens bijkomende integratieproblemen zal veroorzaken.”

Filip Dewinter stelt anderzijds vast dat de N-VA met geen woord rept over de eigen verantwoordelijkheden met betrekking tot de bevoegdheidsniveau’s waar de partij nu reeds deelneemt aan het beleid: “ De N-VA maakt reeds twee legislaturen deel uit van de Vlaamse regering. De N-VA zou in de schoot van de Vlaamse regering tal van immigratieafremmende maatregelen kunnen voorstellen. Zo zou de partij het debat kunnen openen over de veel te ruime toegankelijkheid van onze Vlaamse sociale voorzieningen voor immigranten en zelfs illegalen, maar de partij weigert dit manifest.” 

Zo bestempelt het Vlaamse integratiedecreet personen zonder wettige verblijfsdocumenten  als een doelgroep van het Vlaamse integratiebeleid, waardoor de basis wordt gelegd voor een opvangbeleid voor illegalen. Dit illegalenopvangbeleid doorkruist het federale uitwijzingsbeleid. Het Roma-actieplan, een initiatief van N-VA-minister Bourgeois genereerde bovendien bijkomende Roma-immigratie naar Vlaanderen. Voor wat betreft de sociale huisvesting, stelde het Vlaams Belang eerder dit jaar reeds voor om een minimum verblijfsduur in ons land op te leggen voor de toegang tot een sociale woning. De N-VA weigert echter in te gaan op deze Vlaams Belangsuggestie die ons land nochtans minder aantrekkelijk zou maken voor de  ‘passieve’ immigranten, die N-VA terecht minder graag ziet komen. Tot slot is er ook nog het veel te vrijblijvende Vlaamse inburgeringsbeleid dat niet van die aard is om integratieonwillige vreemdelingen te ontmoedigen om zich in Vlaanderen te vestigen.

De N-VA zwijgt ook zedig over de verantwoordelijkheden van de Antwerpse stedelijke overheid. De N-VA maakt tot op de dag van vandaag deel uit van de stadhuiscoalitie van Janssens, maar heeft gedurende de ganse legislatuur nog geen woord van kritiek geuit op de weigering van Patrick Janssens om een actief illegalenopsporingsbeleid te voeren. Dit gedoogbeleid is er overigens verantwoordelijk voor dat zoveel illegalen zich in Antwerpen vestigen.
 
Filip Dewinter: “De kritiek van federale oppositiepartij N-VA is wel zeer goedkoop. Naast kritiek te leveren op de federale regering, zou de N-VA beter ook werk maken van immigratieafremmende maatregelen op Vlaams en stedelijk niveau, waar de partij deelneemt aan het beleid.”
Wim Van Osselaer
perswoordvoerder Filip Dewinter

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...