Nogmaals aanpassing aan het ontwerp Bredabaan

Vlaams
Belang gemeenteraadslid Wim Van Osselaer stelde een informatieve vraag aan
schepen  Ludo Van Campenhout in verband
met de wijzigingen aan de plannen betreffende de heraanleg van de Bredabaan .

Hieronder zijn vraagstelling:

Het
nieuwe college van burgemeester en schepenen besliste op datum van 25 januari
twee wijzigingen aan te brengen met betrekking tot de heraanleg van de
Merksemse Bredabaan.

Eén
wijziging betreft de schrapping van de heraanleg van het stuk tussen de Oude
Bareellei en het Victor Roosensplein. De werken zouden dus stoppen achter de
Oude Barreellei. Een tweede wijziging betreft de afslagstrook naar de
Deurnsebaan. De afslagstrook wordt verlengd met 15 meter, waardoor een
voetgangersoversteek wordt opgeschoven, alsook een bushalte.

Het
college vraagt het Vlaams Gewest om met betrekking tot deze wijzigingen de
stuurgroep Bredabaan bijeen te roepen om te onderzoeken of dit technisch
mogelijk is. Het ontwerp-besluit vermeldt echter niets enig overleg met het district
Merksem. Ook in e-besluitvorming is niets terug te vinden betreffende enig
advies vanuit het district.

 Graag
had ik naar aanleiding van deze wijzigingen in de plannen van de schepen
vernomen:

1.      
Waarom werd er nog geen overleg gepleegd met de
districtsraad? Wordt het advies van de districtsraad terzake nog gevraagd?

2.      
Waarom werd dit democratisch verkozen orgaan niet betrokken
bij deze besluitvorming met betrekking tot de heraanleg van de belangrijkste
verkeersader van Merksem?  

3.      
Werd eventueel overleg gepleegd met het districtscollege?

4.      
Zijn dit definitief  de laatste aanpassingen aan de
plannen of kunnen er desgevallend nog aanpassingen volgen?

5.      
Wanneer zullen de werken van start gaan?

6.      
Hoe ver staat het met het verkeerscirculatieplan dat in
werking moet treden wanneer de werken aan de Bredabaan van start gaan?

7.      
Wat zijn de gevolgen van deze plannen op de timing van de
heraanleg?

 

 

Wim
Van Osselaer

gemeenteraadslid

 

In bijlage kan u de antwoorden van de schepen erop nalaezen.

 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...