Informatieve vraag van raadslid Van Brusselen over de heraanleg Eethuisstraat-OudeVerslag voor openbare werken, stads en buurtonderhoud, leefmilieu,


binnengemeentelijke decentralisatie en patrimoniumonderhoud. Zitting van 18/11/2010


 


 


Informatieve vraag van raadslid Van Brusselen over de heraanleg Eethuisstraat-Oude Bareellei.
In een gezamenlijke brief van 24 augustus van het agentschap Wegen en verkeer van het Vlaams Gewest en de gemeente Schoten werden de buurtbewoners geïnformeerd over het feit dat op maandag 6 september het Agentschap Wegen en Verkeer zou starten met een structureel onderhoud van de Oude Bareellei en de Eethuisstraat in Merksem/Schoten. Beide straten krijgen een nieuw wegdek.In de Eethuisstraat wordt ook het bestaande fietspad vernieuwd en verbreed. De gemeente Schoten
maakt van de gelegenheid gebruik om tegelijk de voetpaden in de Eethuisstraat op grondgebied van de gemeente te vernieuwen. De voetpaden op Antwerps grondgebied zouden opnieuw worden aangelegd met de bestaande materialen.Op 29 oktober 2010 valt er een nieuwe gezamenlijke brief van Wegen & verkeer en Schoten in de
bus bij de omwonenden met volgende inhoud:


Beste bewoner,


Zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt hebben de werken in de Eethuisstraat vertraging opgelopen. De reden hiervoor is dat de riolering tussen de Molenlei en Wildert in veel slechtere staat bleek te zijn dan oorspronkelijk door Aquafin werd ingeschat. Om in de toekomst problemen te vermijden werd ervoor gekozen om de riolering volledig te vernieuwen. Daardoor kan de vooropgestelde planning niet worden aangehouden. In de Eethuisstraat werd vanaf 28 oktober gestart met de opbraak van het voetpad langs de zijde Schoten. Vervolgens zal zowel langs de zijde Schoten als de zijde Merksem de boordsteen en het fietspad in beton worden aangelegd. Aangezien dit beton een vijftal dagen nodig heeft om uit te harden zal dit niet altijd berijdbaar zijn. Daardoor zal u, indien


u over een oprit of garage beschikt, hier niet altijd gebruik van kunnen maken. U wordt door de aannemer verwittigd wanneer dat precies zal zijn.


De Oude Bareellei zal vanaf 22 november worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer kan wel door voor zover dit praktisch mogelijk is. In de Oude Bareellei zal enkel gewerkt worden aan de greppels en de asfaltverharding, hier worden dus geen betonwerken (boordsteen, fietspad) uitgevoerd en blijft het bestaande voetpad behouden. Het affrezen van de bestaande asfaltlaag en het plaatsen van de nieuwe asfaltlaag gebeuren


gelijktijdig in de Eethuisstraat en de Oude Bareellei. Tijdens het uitvoeren van deze werken zijn beide straten afgesloten voor alle verkeer. De aannemer zal u tijdig op de hoogte brengen wanneer dit precies zal zijn. Het einde van de werken is, rekeninghoudend met de minder gunstige weersomstandigheden in deze periode van het jaar, voorzien op 23 december.


Ir. Henk Keymeulen AfdelingshoofdWegen en Verkeer Antwerpen
Nicole Verhoeven Gemeentesecretaris Gemeente Schoten
Harrie Hendrickx 
  Burgemeester  Gemeente SchotenHierbij volgende vragen aan de schepen


Over de termijnverlenging / bijkomende kosten:


De termijnverlenging van de werken is te wijten aan versleten riolering in de Eethuisstraat die dient vervangen te worden.


_ Hoe en tussen wie worden de kosten verdeeld?


_ Hoeveel bedraagt het aandeel van de stad Antwerpen?


_ Welk orgaan heeft wanneer hiervoor toestemming gegeven?


_ Op welke begrotingspost zullen deze onvoorziene uitgaven verrekend worden?


Over de planning van de werken in de Oude Bareellei:


Door de vertraging/termijnverlenging vrezen de handelaars van de Oude Bareellei dat hun straat afgesloten en ontoegankelijk zal zijn net tijdens de eindejaarsperiode. Dat is nu net een van de drukste periodes van het jaar.


_ Welke maatregelen zal het stadsbestuur treffen om de winkelstraat Oude Bareellei tijdens de eindejaarsperiode toegankelijk en bereikbaar te houden?


Ten gronde ook graag duidelijkheid over de aard van de nog uit te voeren werken in de Oude Bareellei.
Volgens de omzendbrief van Wegen en verkeer en Schoten dienen hier de riolering
immers niet vervangen worden. Deze bewering zou gebaseerd zijn op een inspectierapport. De bewoners van de oude Bareellei durven dit echter ernstig te betwijfelen, want er doen zich immers regelmatig verzakkingen voor in deze straat!


_ Op basis van welk rapport werd er besloten dat de rioleringen nog in goede staat zouden zijn?


_ Is dit hetzelfde rapport van Aquafin als dat voor de Eethuisstraat?


_ Werd er een camera- inspectie van de rioleringen gehouden?


_ Indien zou blijken dat de riolering alsnog moet vervangen worden;


_ Zullen dan deze werken aan de hoofdaannemer Van Wellen toegewezen worden?


_ Welke termijnverlenging is er dan te verwachten?


Over de deels gebrekkige-communicatie:


Naast de al aangehaalde brieven van Wegen en verkeer samen met de gemeente Schoten zouden er blijkbaar ook zogenaamde infobrieven door het district Merksem verspreid zijn.


Tal van belanghebbenden in de Oude Bareellei hebben echter geen infobrieven van het district Merksem ontvangen. Idem voor het ganse woonerf Wildert dat nochtans ook behoort tot Merksem en in het betrokken gebied gelegen is. Ook in de lokale bladzijden van de Antwerpenaar was hierover geen informatie terug te vinden.


_ Wat is de reden van de non-communicatie van het district Merksem met de betrokken inwoners/handelaars?Schepen Lauwers antwoordt dat het vervangen van dit bijkomende gedeelte riolering een technisch
noodzakelijke ingreep is. Het Vlaams gewest is bouwheer en nam contact op met Ri-Ant die gezien de noodzaak instemde met de vervanging. De kosten voor de vernieuwing van de riolering op Antwerps grondgebied zijn ten laste van Ri-Ant. Het is dus Ri-Ant die een verschuiving op haar begroting voorziet: van 38 000 euro naar 300 000 euro . Er zijn voor de stad Antwerpen geen onvoorziene uitgaven.


De schepen vervolgt dat de oorspronkelijke opdracht het einde van de werken voorzag voor de eindejaarsperiode. Naar aanleiding van het verschuiven van de planning overlegde de stad met het Vlaams gewest hoe deze hinder tot een minimum kan worden beperkt. Op basis van dit overleg werd de planning bijgestuurd. Indien de weersomstandigheden het toelaten zal de Oude Bareellei


de eerste week van december volledig afgewerkt zijn. Zo is de straat volledig toegankelijk tijdens de eindejaarsperiode. In de Oude Barreellei zijn enkel asfalteringswerken en lokale herstellingen aan de goot voorzien. Er zal getracht worden om tijdens de uitvoering van de werken de bereikbaarheid zoveel mogelijk te garanderen. Aangezien het hier om asfalteringswerken handelt,


zijn de weersomstandigheden wel bepalend om het al dan niet halen van de vooropgestelde timing.


De stad zal dit in nauw overleg met het Vlaams gewest opvolgen en indien nodig om eventuele bijkomende maatregelen vragen. De schepen zegt vervolgens dat Ri-Ant er een inspectie uitvoerde door middel van putcamerainspecties.


Op basis hiervan oordeelde Ri-Ant dat het vervangen van de riolering op dit ogenblik niet noodzakelijk is. Indien zou blijken dat de riolering alsnog moet vervangen worden dan is het aan het Vlaams gewest om een beslissing te nemen. Op dit moment is er geen sprake van een termijnverlenging omdat Ri-Ant oordeelt dat de riolering nog in goede staat is. Mochten hier andere vaststellingen worden gedaan tijdens de uitvoering van de werken, zal het Agentschap wegen en verkeer hierover opnieuw communiceren.


De schepen geeft tot slot wat meer informatie over de communicatie vanuit het district Merksem. Het stedelijk wijkoverleg van Merksem heeft in overleg met het Vlaams gewest en met de gemeente Schoten zowel bij de start van de werken als bij de bekendmaking van de gewijzigde planning infobrieven gebust. Deze werden telkens in de Eethuisstraat, de zijstraten Eethuisstraat op Merksems grondgebied en in de Oude Bareellei gebust. Bij het bussen werden telkens de twee infobrieven, namelijk één van het Agentschap wegen en verkeer en één van het stedelijk wijkoverleg, gezamenlijk gebust.
De schepen vraagt raadslid Van Brusselen hem te verwittigen 
moest hij vaststellen dat dit niet op deze manier is gelopen.

Johan van Brusselen
GemeenteraadslidVerslag voor openbare werken, stads en buurtonderhoud, leefmilieu,


binnengemeentelijke decentralisatie en patrimoniumonderhoud. Zitting van 18/11/2010


 


 


Informatieve vraag van raadslid Van Brusselen over de heraanleg Eethuisstraat-Oude Bareellei.
In een gezamenlijke brief van 24 augustus van het agentschap Wegen en verkeer van het Vlaams Gewest en de gemeente Schoten werden de buurtbewoners geïnformeerd over het feit dat op maandag 6 september het Agentschap Wegen en Verkeer zou starten met een structureel onderhoud van de Oude Bareellei en de Eethuisstraat in Merksem/Schoten. Beide straten krijgen een nieuw wegdek.In de Eethuisstraat wordt ook het bestaande fietspad vernieuwd en verbreed. De gemeente Schoten
maakt van de gelegenheid gebruik om tegelijk de voetpaden in de Eethuisstraat op grondgebied van de gemeente te vernieuwen. De voetpaden op Antwerps grondgebied zouden opnieuw worden aangelegd met de bestaande materialen.Op 29 oktober 2010 valt er een nieuwe gezamenlijke brief van Wegen & verkeer en Schoten in de
bus bij de omwonenden met volgende inhoud:


Beste bewoner,


Zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt hebben de werken in de Eethuisstraat vertraging opgelopen. De reden hiervoor is dat de riolering tussen de Molenlei en Wildert in veel slechtere staat bleek te zijn dan oorspronkelijk door Aquafin werd ingeschat. Om in de toekomst problemen te vermijden werd ervoor gekozen om de riolering volledig te vernieuwen. Daardoor kan de vooropgestelde planning niet worden aangehouden. In de Eethuisstraat werd vanaf 28 oktober gestart met de opbraak van het voetpad langs de zijde Schoten. Vervolgens zal zowel langs de zijde Schoten als de zijde Merksem de boordsteen en het fietspad in beton worden aangelegd. Aangezien dit beton een vijftal dagen nodig heeft om uit te harden zal dit niet altijd berijdbaar zijn. Daardoor zal u, indien


u over een oprit of garage beschikt, hier niet altijd gebruik van kunnen maken. U wordt door de aannemer verwittigd wanneer dat precies zal zijn.


De Oude Bareellei zal vanaf 22 november worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer kan wel door voor zover dit praktisch mogelijk is. In de Oude Bareellei zal enkel gewerkt worden aan de greppels en de asfaltverharding, hier worden dus geen betonwerken (boordsteen, fietspad) uitgevoerd en blijft het bestaande voetpad behouden. Het affrezen van de bestaande asfaltlaag en het plaatsen van de nieuwe asfaltlaag gebeuren


gelijktijdig in de Eethuisstraat en de Oude Bareellei. Tijdens het uitvoeren van deze werken zijn beide straten afgesloten voor alle verkeer. De aannemer zal u tijdig op de hoogte brengen wanneer dit precies zal zijn. Het einde van de werken is, rekeninghoudend met de minder gunstige weersomstandigheden in deze periode van het jaar, voorzien op 23 december.


Ir. Henk Keymeulen AfdelingshoofdWegen en Verkeer Antwerpen
Nicole Verhoeven Gemeentesecretaris Gemeente Schoten
Harrie Hendrickx 
  Burgemeester  Gemeente SchotenHierbij volgende vragen aan de schepen


Over de termijnverlenging / bijkomende kosten:


De termijnverlenging van de werken is te wijten aan versleten riolering in de Eethuisstraat die dient vervangen te worden.


_ Hoe en tussen wie worden de kosten verdeeld?


_ Hoeveel bedraagt het aandeel van de stad Antwerpen?


_ Welk orgaan heeft wanneer hiervoor toestemming gegeven?


_ Op welke begrotingspost zullen deze onvoorziene uitgaven verrekend worden?


Over de planning van de werken in de Oude Bareellei:


Door de vertraging/termijnverlenging vrezen de handelaars van de Oude Bareellei dat hun straat afgesloten en ontoegankelijk zal zijn net tijdens de eindejaarsperiode. Dat is nu net een van de drukste periodes van het jaar.


_ Welke maatregelen zal het stadsbestuur treffen om de winkelstraat Oude Bareellei tijdens de eindejaarsperiode toegankelijk en bereikbaar te houden?


Ten gronde ook graag duidelijkheid over de aard van de nog uit te voeren werken in de Oude Bareellei.
Volgens de omzendbrief van Wegen en verkeer en Schoten dienen hier de riolering
immers niet vervangen worden. Deze bewering zou gebaseerd zijn op een inspectierapport. De bewoners van de oude Bareellei durven dit echter ernstig te betwijfelen, want er doen zich immers regelmatig verzakkingen voor in deze straat!


_ Op basis van welk rapport werd er besloten dat de rioleringen nog in goede staat zouden zijn?


_ Is dit hetzelfde rapport van Aquafin als dat voor de Eethuisstraat?


_ Werd er een camera- inspectie van de rioleringen gehouden?


_ Indien zou blijken dat de riolering alsnog moet vervangen worden;


_ Zullen dan deze werken aan de hoofdaannemer Van Wellen toegewezen worden?


_ Welke termijnverlenging is er dan te verwachten?


Over de deels gebrekkige-communicatie:


Naast de al aangehaalde brieven van Wegen en verkeer samen met de gemeente Schoten zouden er blijkbaar ook zogenaamde infobrieven door het district Merksem verspreid zijn.


Tal van belanghebbenden in de Oude Bareellei hebben echter geen infobrieven van het district Merksem ontvangen. Idem voor het ganse woonerf Wildert dat nochtans ook behoort tot Merksem en in het betrokken gebied gelegen is. Ook in de lokale bladzijden van de Antwerpenaar was hierover geen informatie terug te vinden.


_ Wat is de reden van de non-communicatie van het district Merksem met de betrokken inwoners/handelaars?Schepen Lauwers antwoordt dat het vervangen van dit bijkomende gedeelte riolering een technisch
noodzakelijke ingreep is. Het Vlaams gewest is bouwheer en nam contact op met Ri-Ant die gezien de noodzaak instemde met de vervanging. De kosten voor de vernieuwing van de riolering op Antwerps grondgebied zijn ten laste van Ri-Ant. Het is dus Ri-Ant die een verschuiving op haar begroting voorziet: van 38 000 euro naar 300 000 euro . Er zijn voor de stad Antwerpen geen onvoorziene uitgaven.


De schepen vervolgt dat de oorspronkelijke opdracht het einde van de werken voorzag voor de eindejaarsperiode. Naar aanleiding van het verschuiven van de planning overlegde de stad met het Vlaams gewest hoe deze hinder tot een minimum kan worden beperkt. Op basis van dit overleg werd de planning bijgestuurd. Indien de weersomstandigheden het toelaten zal de Oude Bareellei


de eerste week van december volledig afgewerkt zijn. Zo is de straat volledig toegankelijk tijdens de eindejaarsperiode. In de Oude Barreellei zijn enkel asfalteringswerken en lokale herstellingen aan de goot voorzien. Er zal getracht worden om tijdens de uitvoering van de werken de bereikbaarheid zoveel mogelijk te garanderen. Aangezien het hier om asfalteringswerken handelt,


zijn de weersomstandigheden wel bepalend om het al dan niet halen van de vooropgestelde timing.


De stad zal dit in nauw overleg met het Vlaams gewest opvolgen en indien nodig om eventuele bijkomende maatregelen vragen. De schepen zegt vervolgens dat Ri-Ant er een inspectie uitvoerde door middel van putcamerainspecties.


Op basis hiervan oordeelde Ri-Ant dat het vervangen van de riolering op dit ogenblik niet noodzakelijk is. Indien zou blijken dat de riolering alsnog moet vervangen worden dan is het aan het Vlaams gewest om een beslissing te nemen. Op dit moment is er geen sprake van een termijnverlenging omdat Ri-Ant oordeelt dat de riolering nog in goede staat is. Mochten hier andere vaststellingen worden gedaan tijdens de uitvoering van de werken, zal het Agentschap wegen en verkeer hierover opnieuw communiceren.


De schepen geeft tot slot wat meer informatie over de communicatie vanuit het district Merksem. Het stedelijk wijkoverleg van Merksem heeft in overleg met het Vlaams gewest en met de gemeente Schoten zowel bij de start van de werken als bij de bekendmaking van de gewijzigde planning infobrieven gebust. Deze werden telkens in de Eethuisstraat, de zijstraten Eethuisstraat op Merksems grondgebied en in de Oude Bareellei gebust. Bij het bussen werden telkens de twee infobrieven, namelijk één van het Agentschap wegen en verkeer en één van het stedelijk wijkoverleg, gezamenlijk gebust.
De schepen vraagt raadslid Van Brusselen hem te verwittigen 
moest hij vaststellen dat dit niet op deze manier is gelopen.

Johan van Brusselen
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...