Immigratie-zondvloed moet afgewend worden

Vlamingen eerste en grootste slachtoffer

Het Vlaams Belang is niet te spreken over de eenzijdige, tendentieuze berichtgeving van de VRT (in Terzake van 22 december) over de “onvermijdelijke” bevolkingsexplosie in Brussel en de daarmee samenhangende en al even “onvermijdelijke” verstedelijking van de Vlaamse Rand. Zeer opmerkelijk was dat enkel de ideologen van de linkerzijde aan het woord kwamen (de VUB-professoren Corijn en Deboosere en Groen-politicus Vander Taelen), die ten zeerste gekend zijn om hun pro-immigratiestandpunten.


De snelle bevolkingsevolutie in Brussel van de jongste jaren is UITSLUITEND het gevolg van de uit de hand gelopen open-grenzen-politiek. Het extreem lakse immigratiebeleid en ons onbeperkt sociaal verzorgingssysteem zorgen ervoor dat wij veel aantrekkelijker zijn geworden dan de buurlanden en veel meer immigranten te slikken krijgen, zowel uit Europese als niet-Europese landen. Achter dit gewilde immigratiebeleid schuilt in eerste instantie een Franstalige politieke agenda, die erop gericht is Brussel én de Vlaamse Rand in grote mate te ontnederlandsen. De Vlamingen zullen dan ook het eerste en grootste slachtoffer zijn van de demografische zondvloed die op ons afkomt. Getuige daarvan  de uitspraak van MR-kopstuk Armand De Decker, die voorspelde dat de faciliteitengemeenten over 10 jaar voor 100% Franstalig zullen zijn. Vorige week stelde De Decker in de Senaat dat deze evolutie louter het gevolg is van de demografie.


Het Vlaams Belang weigert zich neer te leggen bij deze “onvermijdelijkheid”. De demografische zondvloed kan wel degelijk afgewend worden, maar dan moet er dringend een veel krachtiger en strenger immigratiebeleid gevoerd worden. Daarnaast is het volkomen onaanvaardbaar dat de Vlaamse Rand als vloermat moet gaan fungeren van Brussel en massaal nieuwe inwijkelingen moet gaan verwelkomen. Grootschalige “intelligente” hoogbouw in Vlaamse gemeenten om de expanderende Brusselse bevolking op te vangen, zoals Vander Taelen bepleit, zal immers leiden tot de totale verBrusseling en verfransing van grote delen van Halle-Vilvoorde. Reeds bij herhaling liet Vander Taelen zich neerbuigend uit over de “Gordel” en de beleidsinitiatieven om de Vlaamse Rand groen en landelijk te houden. Met hun perverse pleidooien ten gunste van nog massalere immigratie en intensieve verstedelijking hebben de Groenen duidelijk gebroken met hun eigen wortels, die gebaseerd waren op kleinschaligheid en op de verdediging van de landelijkheid. De groenen zouden dan ook beter van naam veranderen.


Het Vlaams Belang eist dat de Vlaamse regering kleur bekent in dit debat. Het kan niet zijn dat de Vlaamse overheid zomaar zou aanvaarden dat Vlaams-Brabant onder de voet wordt gelopen. Er moet integendeel een intensief woonbeleid komen in Vlaams-Brabant dat inwijking van anderstaligen ontmoedigt en dat jonge Vlaamse gezinnen volop aanmoedigt om in eigen streek te blijven. Het homeopathische beleid dat tot op heden werd gevoerd, voldoet in de verste verten niet. Het fundamentele debat over de demografische evolutie in Brussel en Vlaanderen moet eindelijk gevoerd worden.


Joris Van Hauthem


Vlaams Parlementslid     


Bart Laeremans                                                                                       


Senator


 


 


 

K Slootmans
Perswoordvoerder

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...