De werken aan de Bredabaan starten in mei 2012 …zonder een verkeersafwikkelingsplan!

Uit het  antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams Belang districtsraadslid Philippe Elst

blijkt dat volgende maand ( mei 2012) de werken aan de Bredabaan reeds zouden starten.(zie bijlage)

Er is echter nog geen enkele voorbereiding getroffen om de verkeerscirculatie te begeleiden, laat staan dat er een verkeerscirculatieplan
zou zijn opgemaakt.

Tijdens de districtsraad van 26 mei 2011 heeft onze fractie een motie ingediend tot het laten uitvoeren van een VERKEERSAFWIKKELINGSPLAN 
voor Merksem in aanloop naar de werken aan de Bredabaan.

De motie werd evenwel niet goedgekeurd door de meerderheid. 

Volgens het districtscollege is er geen reden tot ongerustheid.

Het college is immers  van oordeel dat de werken door BAM goed geleid zullen worden (sic)…en heeft een goede verstandhouding met de verantwoordelijken . Daardoor menen onze Merksemse bestuurders de nodige inspraak te zullen hebben.

Bij de voorstelling van de plannen voor de nieuwe Bredabaan, liet een stadsmedewerker zich ontvallen dat er nog helemaal geen studie
bestaat  of was uitgevoerd betreffende  de verkeersafwikkeling te Merksem!

Ons Merksems college vind het dan ook niet nodig om een studie te laten uitvoeren betreffende de verkeershinder die alle werken die gepland staan met zich zullen meebrengen, de timing van de werken, de beperkingen van de mobiliteit van de inwoners en de bijhorende verkeersafwikkeling .

Het Merksems districtscollege acht zich bekwaam genoeg om ZELF  toe te zien op de werken en zij maken zich sterk dat zij er voor zullen zorgen dat het verkeer in goede banen zal geleid worden….

Zoals het spreekwoord zegt : “We zullen zien zei de blinde tegen de dove “
 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...