A van Antwerpen staat voor A van allochtoon

Vlamingen binnenkort geen baas meer in eigen stad.
Antwerpen ontvlaamst snelst van alle Vlaamse centrumsteden:


Antwerpen
ontvlaamst snelst van alle Vlaamse centrumsteden: slechts 4 op 10 baby’s heeft
Nederlandstalige moeder, 56,3 procent van Antwerpse pasgeborenen heeft moeder
van vreemde nationaliteit

 

Filip Dewinter: A van Antwerpen staat
voor A van allochtoon. Vlamingen binnenkort geen baas meer in eigen stad.

 

Recent
maakte de Vlaamse openbare instelling Kind en Gezin de “Gemeentelijke
kindrapporten” van 2012 bekend. Deze rapporten bevatten cijfers tot op
gemeentelijk niveau met betrekking tot de kenmerken van de kinderen geboren in
2012 en de kenmerken van de moeders van die kinderen. Onder meer worden cijfers
verschaft over de nationaliteit van de moeder en over de taal van de moeder. De
cijfers betreffende de geboorten in de stad Antwerpen zijn van die aard dat we
ons zorgen moeten maken over het Vlaamse en Europese karakter van onze stad.

1.    
Nauwelijks 43,7% van de Antwerpse
pasgeborenen heeft moeder met Belgische nationaliteit (cijfers 2012)

Uit de
‘Gemeentelijke kindrapporten’ van Kind en Gezin blijkt dat de stad Antwerpen
verder blijft ontvlaamsen. Uit de recentste cijfers van Kind en Gezin blijkt
immers dat in 2012 nog nauwelijks 43,7% van de moeders van de Antwerpse
pasgeborenen de Belgische nationaliteit had, tegenover 44,4% in 2011 en 44,7%
in 2010. In 2012 had
56,3% van de kinderen die geboren werden in de stad Antwerpen dus een moeder
met een buitenlandse nationaliteit
. Bij opsplitsing van de
cijfers per nationaliteit blijkt bovendien dat relatief slechts weinig moeders
van borelingen een nationaliteit hebben van een EU-land (in totaal 10,6%) of
een ander welvarend Oeso-land (slechts 0,6%). Veel moeders hebben daarentegen
een nationaliteit van een Maghreb-land, nl. 17,9% van het totaal.

nationaliteit moeder

Aandeel in geboorten 2012

België

43,7%

EU: Zuid-Europa

1,1%

EU: Oost-Europa

5,1%

EU: Noord en West

4,4%

Oost-Europa (niet-EU)

4,6%

Maghreb

17,9%

Turkije

4,1%

Rijke Oeso-landen (niet-EU)

0,6%

Andere landen v. Afrika

8,3%

Andere landen v. Azië

8,8%

Zuid- en Centraal Amerika

1,3%

 Voor een
juist begrip van deze cijfers dient ook rekening gehouden te worden met het
feit dat meer dan de helft van de allochtonen in Antwerpen inmiddels al de
Belgische nationaliteit heeft verworven via geboorte of
nationaliteitsverwerving (22,1% die de Belgische nationaliteit heeft verworven
tegenover 20% die nog enkel zijn herkomstnationaliteit heeft  – cijfers:
Buurtmonitor stad Antwerpen).

 2.    
Nauwelijks 41,4% van de Antwerpse
pasgeborenen in 2012 had Nederlandstalige moeder

De
kindrapporten bevatten ook cijfers betreffende de taal van de moeder. Uit deze
cijfers blijkt dat in 2012 nauwelijks 41,4% van de moeders van Antwerpse
borelingen Nederlandstalig was, een status-quo tegenover 2011 (ook 41,4%), maar
een duidelijke vermindering tegenover 2010 (43,5%). 58,6% van de borelingen in Antwerpen
in het jaar 2012 had dus een niet-Nederlandstalige moeder

Volgens de cijfers van Kind en Gezin had in 2012 26,1% van de moeders Arabisch,
Turks of Berbers als thuistaal. Ook hier stellen we vast dat relatief weinig
moeders een westerse, Europese thuistaal hebben: 3,5% van de moeders in 2012
was Franstalig, 3,6% was Engels- of Duitstalig. 26,1% van de borelingen in 2012
had een moeder die Turks-, Arabisch- of Berberstalig is.
 

thuistaal moeder

Aandeel in geboorten 2012

Nederlands

41,4%

Frans

3,5%

Engels, Duits

3,6%

Turks, Arabisch, Berbers

26,1%

Russisch, Pools, Roemeens

4,5%

Spaans en Portugees

1,8%

Andere

19,1%

 3.    
Antwerpen ontvlaamst het snelst van alle
Vlaamse centrumsteden (met uitzondering van Brussel-19)

Wanneer we de
Antwerpse cijfers vergelijken met de cijfers van de andere steden blijkt dat Antwerpen van alle Vlaamse
centrumsteden – met uitzondering van Brussel – het meest snelst ontvlaamst, het
meeste borelingen telt uit niet-Belgische, niet-Nederlanstalige gezinnen
.

centrumstad

aandeel moeders met

Belgische nationaliteit in 2012

Brugge

86,3%

Roeselare

82,9%

Hasselt

76,4%

Kortrijk

75,4%

Sint-Niklaas

68,8%

Aalst

68,4%

Oostende

66%

Leuven

65,3%

Gent

61,7%

Turnhout

59,9%

Mechelen

59,2%

Genk

59,1%

Antwerpen

43,7%

Brussel-19

32,9%

 

centrumstad

aandeel  Nederlandstalige moeders in 2012

Brugge

89%

Roeselare

83,2%

Hasselt

78,2%

Kortrijk

76,9%

Aalst

72,4%

Turnhout

72,1%

Sint-Niklaas

68,5%

Leuven

67,1%

Oostende

66,1%

Mechelen

63,7%

Gent

60%

Genk

51,8%

Antwerpen

41,4%

Brussel-19

20,3%

 4.    
Reactie Filip Dewinter

Filip
Dewinter reageert op deze opvallende cijfers:

“Het
aandeel geboorten  uit Vlaamse, Nederlandstalige ouders in Antwerpen
blijft duidelijk afnemen. Het aantal geboorten uit buitenlandse, anderstalige
ouders blijft toenemen. De cijfers tonen ook aan dat er relatief weinig
kinderen worden geboren in gezinnen afkomstig uit de EU of andere welvarende
landen.  Bijna de helft van de kinderen wordt geboren in een gezin waar
een niet-Europese taal de thuistaal is. Deze cijfers zijn bijzonder
verontrustend. Ze tonen aan dat Antwerpen niet alleen verder ontvlaamst, maar
zelfs ‘ontwestert’.

De kloof
tussen stad en rand zal overigens steeds groter worden. Terwijl in Antwerpen in
snel tempo een allochtonenstad wordt, zullen steeds meer Vlaamse gezinnen uit
de stad wegtrekken en hun heil zoeken in de randgemeenten. De ‘A’ van Antwerpen
staat hoe langer hoe meer voor’ A’ van allochtoon. Binnenkort zijn de
 Vlamingen geen baas meer in hun eigen stad. Deze noodlottige evolutie kan
alleen gestopt worden met een immigratiestop en een kordaat terugkeerbeleid ten
aanzien van illegalen, asielzoekers en onaangepaste vreemdelingen.” 

 

Bron: http://www.kindengezin.be/brochures-en-rapporten/rapporten/gemeentelijke-kindrapporten/default.jsp

wim Van Osselaer
Perswoordvoerder

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...